Rozważanie na uroczystość Trójcy Świętej

Znakiem krzyża świętego uwielbijmy Boga w Trójcy Św. Jedynego. W imię Ojca……..

Prawda o Trójcy Świętej choć jest wielką tajemnicą wiary to jednak jak  uczy Katechizm Kościoła Katolickiego :  stanowi ona centrum wiary i życia chrześcijańskiego”. Nie może jednak tak być, że o centralnej prawdzie wiary nie mamy nic do powiedzenia. Czyż biblijna „autobiografia” Boga naprawdę nie jest fascynująca?

W klasie maturalnej jeden z młodych ludzi prosi księdza, aby, o ile jest to możliwe, postarał się wytłumaczyć w przystępny dla nich sposób niezwykle trudną do zrozumienia prawdę wiary o Trójcy Świętej. Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach?

Katecheta zastanowił się przez chwilę, a potem wska­zując na promienie słoneczne wpadające do klasy przez okno rozpoczął swoje pouczenie: te promienie, które widzimy, wysyłane są przez słońce. Ciepło, które czujemy pochodzi od obu, od słońca i od promieni. Podobnie jest z Trójcą Świętą. Wyobraźcie sobie – kontynuował dalej katecheta – że słońce to Bóg Ojciec. Słońce wysyła swoje promienie, Syna Bożego. Wreszcie od obu, od słońca i jego promieni, czyli od Boga Ojca i Syna Bożego, pochodzi ciepło – Duch Święty.

Wierzymy w tę prawdę i przyjmujemy ją ze względu na Chrystusa, który o Trójcy Świętej nas pouczył. Naj­bardziej znanymi słowami Jezusa o Trójcy Świętej są te, które skierował do swoich uczniów tuż przed swoim wniebowstąpieniem: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Najbardziej zaś znanym objawie­niem się Trójcy Świętej jest to, które opisał św. Łukasz w scenie chrztu Pana Jezusa: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»." 

Chociaż prawda o Trójcy Świętej jest dla nas ludzi niezwykle trudna do zrozumienia, tym niemniej zawsze możemy szukać pewnych skojarzeń i porównań, które pomogą nam tę prawdę choć w części zrozumieć.

Porównanie Trójcy Świętej do słońca, użyte przez katechetę z przytoczonej na wstępie historii, jest niezwykle trafne i posiada wiele podobieństw. Tak jak słońce jest źródłem fizycznego dobra, tak Trójca Święta jest źródłem Bożego życia w nas. Słońce daje światło; Trójca Święta również oświetla umysły i serca ludzi. Słońce jest źródłem ciepła; Trójca Święta rozlewa w naszych sercach duchowe ciepło, którym jest miłość do Boga i do ludzi. Słońce leczy choroby ciała; Trójca Święta leczy choroby duszy – grzechy.

W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni. Pierwszą modlitwą, jakiej nauczyli nas nasi rodzice, była modlitwa ku czci Trójcy Świętej. Wymawiamy ją, czyniąc znak krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" Trójca Święta towarzyszy nam nieustannie we wszystkich oko­licznościach naszego życia. Również nasze wieczne szczę­ście w niebie polegać będzie na uczestnictwie w życiu Trójcy Świętej.

Nie wiemy wszystkiego o Trójcy Świętej. Tym niemniej wiemy tyle, ile nam potrzeba do naszego zbawienia. Wiemy, że powin­niśmy starać się, aby dusze nasze były mieszkaniem Trójcy Świętej. Wiemy, że zawsze powinniśmy żyć w sta­nie łaski uświęcającej i uwielbiać Trójcę Świętą ustami i życiem, sercem i modlitwą.

Jak pięknie można łączyć nasze codzienne życie z ży­ciem Trójcy Świętej, niech pouczy nas następujący przy­kład. Pewien głęboko wierzący człowiek praktykuje codziennie wieczorem bardzo cenną modlitwę. W czasie tej modlitwy zastanawia się najpierw nad tym, co dobrego udało mu się w ciągu tego dnia zrobić i rozmawia o tym z Bogiem Ojcem, dziękując Mu za to. Następnie zastanawia się przez chwilę i przy­pomina sobie o tym co było złe i co mu się nie udało w ciągu tego dnia. Mówi o tym z Chrystusem i przeprasza Go za to. Wreszcie pod koniec swojej modlitwy wybiega myślami do tego, co czeka go w następnym dniu. Roz­mawia o tym z Duchem Świętym i prosi Go o mądrość i siły do przeżycia tego co go czeka, w jaki sposób podobać się Bogu.

Przez łaskę Chrztu ,,W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" zostaliśmy wezwani do wyznawania wiary w Trójcę Św. i uczestnictwa w Jej życiu. Co więc czynić?

– Przede wszystkim zabiegać o wiarę taką, by na każdym kroku mieć świadomość, że jestem Dzieckiem Boga.

  • Uczestniczyć w życiu Trójcy Świętej przez stan łaski uświęcającej, a przez to zachować zawsze wewnętrzny spokój.
  • Nie gorszyć się złem i nie załamywać się, ale mu spokojnie zaradzać.
  • Przez sumienną pracę, przez spełnianie codziennych obowiązków; przyczyniać się razem ze Stwórcą, do udoskonalenia świata według Jego zamysłu.
  • – Każdą pracę, każde zajęcie, nawet i rozrywkę czy odpoczynek rozpoczynać od znaku Krzyża: ,,W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", a kończyć uwielbieniem Trójcy:

,,Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, wszak ,,W Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" jak mówi Paweł Apostoł.                                                      

 


strzałka do góry