Rozważanie niedzielne – 03.07.2016r.

 

Brak żniwiarzy na niwie Pańskiej, to problem dotykający już nie tylko terenów misyjnych, czy krajów zachodnich, ale także i naszego kraju. Biskupi niektórych diecezji alarmują, że coraz mniej jest kandydatów do kapłaństwa. Wzywają wiernych do szczególnej troski o powołania. Poeta w wierszu: Poślij mnie Panie, wyraża ten problem słowami:

Chcesz Panie ludzi do pracy
Bo ziemia się wciąż powiększa
I wciąż na niej są ludzie tacy
Co nie znają Twego królestwa

Nie ma kto głodnych nakarmić
Łez nie ma kto osuszyć
Ludzi bezdomnych przygarnąć
Nie ma kto kajdan kruszyć

Sam się o biednych troszczyłeś
Kiedy chodziłeś po ziemi
A gdy do nieba wstąpiłeś
Zostali sobie samymi

Więc poślij mnie Panie do nich
Czuję że jestem gotowy
Mógłbym Ci Panie pomagać
Włóż ręce na moją głowę

Weź Panie moje krzyże
I użyj mego cierpienia
Weź Panie me siły świeże
Do pracy dla odkupienia

(Marian Nosal: Trzy tęsknoty, s. 173)

Aby wypełnić polecenie Pana: proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo – trzeba by nasze rodziny były Bogiem silne, trzeba kapłanów, którzy swoim życiem będą pociągać młodych do służby Bogu i... Czytaj więcej

Rozważanie niedzielne – 26.06.2016r.

Słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus udał się do Jerozolimy. Najkrótsza droga z Galilei do Jerozolimy prowadzi przez Samarię. Żydzi jednak żyli w niezgodzie z Samarytanami. Ich świątynia konkurowała ze świątynią jerozolimską i stała na górze Garizim. Samarytanie uważali, że wszyscy patriarchowie, łącznie z Mojżeszem, właśnie tutaj oddawali cześć Bogu. Za swoją świętą księgę uznawali Pięcioksiąg. Chcąc przygotować się do tego etapu podróży, Jezus wysyła przed sobą uczniów, aby przygotowali Mu pobyt w jednym z miasteczek Samarii. Samarytanie jednak nie przyjmują posłańców Jezusa, ponieważ zmierza On do konkurencyjnej Jerozolimy. Uczniowie Jezusa pragną zemsty. Jednak Jezus zabrania im. Znów zostaje ukazana cecha Jezusa, o której mówił prorok Izajasz w słowach: Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą.

W jakiś sposób do postawy apostołów odnoszą się słowa fraszki Ignacego Krasickiego, która i dla nas może być przestrogą przed fałszywą pobożnością, która zapomina o drugim człowieku. Krasicki w swojej fraszce tak napisał Dewotce służebnica w czymś przewiniła Właśnie natenczas, kiedy pacierze kończyła. Obróciwszy się przeto z gniewem do dziewczyny, Mówiąc właśnie te słowa „…i odpuść nam nasze winy, Jako my odpuszczamy”, biła bez litości. Uchowaj, Panie Boże, takiej pobożności! Jakże inna jest postawa naszego mistrza – pełna łagodności nawet wobec grzeszników, wobec chorych i cierpiących.

Pan Jezus w Ewangelii powiedział takie... Czytaj więcej

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej

Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej: J 2,1- 12

Tylko Ewangelia Jana opowiada o cudzie na weselu w Kanie Galilejskiej. I u tego ewangelisty jest to początek wszystkich znaków, a więc pozostałe zdarzenia opowiedziane w tej Ewangelii powinny znaleźć jakieś odniesienie do tego właśnie znaku. Jan rozpoczyna swoją Ewangelię od Prologu, w którym nawiązuje do stworzenia świata i pierwszego odejścia od Boga, mówi o ciemności, która jednak nie pochłonęła światła. Żydowskie komentarze do Starego Testamentu mówią, że ciemność, czyli pierwsze odwrócenie się stworzenia od Boga nastąpiła czwartego dnia stworzenia, gdy Bóg powierzył aniołom stworzenie gwiazd i część z nich odrzucała Boga a później pociągnęła człowieka do buntu. Potem Ewangelista przechodzi do opowieści o Janie Chrzcicielu, który jest prorokiem na pograniczu starego i nowego Przymierza. Pamiętajmy, że Jan Ewangelista zakończy swoją opowieść o zbawieniu w Apokalipsie- jest autorem również ostatniej księgi Nowego Testamentu. Czyli Jan właściwie opowiada nam całą historię zbawienia, począwszy od stworzenia świata do Sądu Ostatecznego. Dopiero w kontekście całej jego historii dobrze widać znaczenie cudu na weselu. W Apokalipsie Jan bardzo wyraźnie wykorzystuje obraz zaślubin, ale zaślubin w tradycji żydowskiej. Zaślubiny mają dwa etapy: zawarcie kontraktu ślubnego, który jest wiążącym aktem prawnym oraz (mniej więcej po roku) dopełnienie małżeństwa, wesele i zamieszkanie oblubieńców razem. Odnosząc się do tego obrazu wyjaśnia sytuację całej ludzkości, która zostaje zaślubiona Bogu i jest to ten etap Kościoła, który trwa od przyjścia Chrystusa. Natomiast gody Baranka i zamieszkanie z Bogiem nastąpi po Sądzie Ostatecznym. Dlatego właśnie pierwszy cud i... Czytaj więcej


strzałka do góry