Kazanie na zakończenie Starego Roku

ZAKOŃCZENIE 2017ROKU

Ten, kto chociaż raz w swoim życiu odwiedził Wadowice – rodzinne miasto Ojca Świętego Jana Pawła II – mógł na zewnętrznej ścianie kościoła, w którym został on ochrzczony, przeczytać słowa: „Czas ucieka, wieczność czeka”. Po śmierci św. Jana Pawła II na tym zegarze dopisana została data 2 kwietnia 2005r. Te słowa uzmysławiają nam prawdę o naszej przemijalności, wędrowaniu ku nagrodzie lub wiecznej karze.

W czasie pielgrzymki do Wadowic w 1999r. św. Jan Paweł II powiedział:” Kiedy patrzyłem przez okno, widziałem na murze kościelnym zegar słoneczny i napis: "Czas ucieka, wieczność czeka". (…) „Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet wtedy, gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach.

Z głęboką czcią całuję też próg domu Bożego – wadowickiej fary, a w niej chrzcielnicę, przy której zostałem wszczepiony w Chrystusa i przyjęty do wspólnoty Jego Kościoła. W tej świątyni przystąpiłem do pierwszej spowiedzi i Komunii św. Tu byłem ministrantem. Tu dziękowałem Bogu za dar kapłaństwa i – już jako arcybiskup krakowski – tu przeżywałem swój srebrny jubileusz kapłański. Ile dobra, ile łask wyniosłem z tej świątyni i z tej parafialnej wspólnoty, wie jedynie Ten, który jest Dawcą wszelkich łask. Jemu, Bogu w Trójcy jedynemu, oddaję dziś chwałę na progu tego kościoła. (…)

My również chcemy Bożej Opatrzności wyrazić wdzięczność za wszelkie łaski, które otrzymaliśmy w minionym roku, jako święty Kościół Chrystusowy w wymiarze ogólnoświatowym, ale również w wymiarze diecezjalnym i parafialnym.

W minionym roku przeżywaliśmy setną rocznicę objawień fatimskich i 140 rocznicę objawień w Gietrzwałdzie, gdzie we wrześniu byliśmy z parafialną pielgrzymką. Objawienia te uświadomiły nam, że orędzie  z jakim przyszła Matka Boża jest wciąż aktualne. Maryja prosiła, abyśmy ratowali ludzi żyjących w grzechach ciężkich przed karą wiecznego potępienia modląc się na różańcu i odprawiając nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi. Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wezwanie Matki Bożej uczestnicząc w nabożeństwie               „Różaniec do Granic”, nabożeństwach fatimskich od maja do października, biorąc udział w nabożeństwach pierwszo-sobotnich oraz wszystkim, którzy nie rozstają się z różańcem, a szczególnie członkom Róż Różańcowych. Ostatnio powstały 3 nowe Róże. Obecnie jest ich w naszej parafii 22.

Miniony rok był poświęcony św. Bratu Albertowi Chmielowskiemu z okazji setnej rocznicy jego narodzin dla nieba. Był to szczególny czas przypomnienia sobie, że mamy być dla innych dobrym jak chleb. Wszyscy bowiem pragniemy miłości i dobroci. Niech przykład św. Alberta zachęci nas do postawienia sobie pytań: „Ile serca okazałem bliskim w rodzinie? Ile czasu ofiarowałem bliźnim, ile rzeczy zrobiłem bezinteresownie? Dziękuję wszystkim zaangażowanym w pomoc drugiemu człowiekowi. Wszystkim wolontariuszom zaangażowanym w dzieło Caritas, Grupy św. Alberta, którzy przygotowali i roznieśli do ubogich paczki na Święta,  młodzieży klas III gimnazjum, którzy przed Świętami odwiedzili z życzeniami naszych chorych, panu Krzysztofowi za comiesięczny dyżur pomocy prawnej oraz paniom, które 2 razy w tygodniu bezinteresownie sprzątają naszą kaplicę.

Wspomniane wielkie rocznice i wydarzenia były wyjątkowym darem dla nas, przez które Bóg hojnie rozlewał na nas swoje łaski, bo przecież każdy z nas codziennie doświadcza  dobroci Boga.

W sierpniu minęły 4 lata, kiedy na Odpuście ku czci Przemienienia Pańskiego na sądeckiej Górze Tabor ks. biskup dr Andrzej Jeż ogłosił powstanie naszej parafii pw. św. Jana Pawła II. Jesteśmy wdzięczny Panu Bogu za łaski, które zsyła każdego dnia na naszą wspólnotę, szczególnie za dar Mszy św. i sakramentów św., które umacniają nas na drodze zbawienia.  Wielkim darem od Boga jest czwartkowa adoracja Najświętszego Sakramentu, która gromadzi przez cały dzień wielu parafian. W szczególny sposób zapraszamy na wtorkowe nowenny do św. Jana Pawła II. Jako proboszcz dziękuję Wam za zaangażowanie w życie religijne oraz za troskę o zbawienie swoje i bliźniego. 

Cieszę się, że w naszej parafii istnieje wiele grup modlitewnych i apostolskich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zachęcam nowe osoby do udziału w tych grupach.   Jestem wdzięczny Panu Bogu za sakramenty święte, które jako duszpasterze udzieliliśmy w mijającym roku.

W tym roku przez sakrament chrztu św. siedemdziesięcioro dzieci – 38 chłopców i 32 dziewczynki  stało się dziećmi Bożymi  zostali włączeni do Kościoła, / jest to o dwoje więcej/. Rodzice prosząc o chrzest przyrzekają wychować je w wierze katolickiej. Czy rzeczywiście rodzice dają przykład życia wiary na co dzień. Czy chrzestni, którzy nie są tylko dostarczycielami prezentów wywiązują się z obowiązku pomocy rodzicom w katolickim wychowaniu dzieci.

Źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia jest Eucharystia. Przyjmując Ciało Pańskie, które jest pokarmem na drodze do nieba umacniamy naszą wiarę. 3  maja tego roku  miała miejsce w naszej kaplicy uroczystość I Komunii św. Pięćdziesięcioro dzieci po raz pierwszy przyjęło do swych czystych serc Pana Jezusa. Niech ten dzień będzie dla nich najwspanialszym dniem życia. W tym roku w naszej kaplicy rozdano 130 tyś. Komunii św. Dbajmy o to, abyśmy zawsze godnie przystępowali do Stołu Pańskiego. Spowiadajmy się więc często, / mamy okazję codziennie przystąpić do Stołu Pańskiego/ nie tylko od okazji, ale zawsze wtedy gdy jak mówił św. Albert Chmielowski pobrudzimy się błotem grzechu.

Rozwój życia duchowego wymaga pomocy Ducha Św., którego Dary otrzymujemy w sakramencie bierzmowania. W sakramencie bierzmowania 6 kwietnia siedemdziesięciu młodych z klas III gimnazjum została umocniona Jego Darami, dzięki posłudze ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Modlę się każdego dnia za nich, aby nie zmarnowali tego daru, ale by postępowali jako dojrzali apostołowie Chrystusa.

Ważnym momentem życia jest decyzja założenia rodziny i przyjęcia s. małżeństwa. W naszej parafii do s. małżeństwa przystąpiło 9 par i zostało wygłoszonych 34 zapowiedzi a więc 34 osoby z naszej parafii zawarło sakramentalny związek małżeński. Niech trwają w wierności złożonej przysiędze aż do ostatnich chwil życia. Módlmy się, aby osoby żyjące w związkach niesakramentalnych /a jest w naszej parafii kilkadziesiąt takich związków/ jak najszybciej przyjęły sakrament małżeństwa żyjąc w przyjaźni z Bogiem bez grzechu ciężkiego.

Ważnym obszarem duszpasterskiej troski nas – kapłanów jest posługa chorym. Każdego miesiąca ponad 50 osób korzysta z posługi sakramentalnej w domu przystępując do spowiedzi, komunii św. oraz przyjmując sakrament namaszczenia chorych. Również 4 nadzwyczajnych szafarzy każdej niedzieli zanosi do Komunie św. do kilkunastu chorych.

Św. Paweł  w Liście do Rzymian napisał: „ i w życiu więc i w śmierci należymy do Pana”. To znaczy, że życie jest dowodem miłosierdzia, ale również śmierć. Na boskim sądzie tego roku z naszej parafii stanęło 66 osób: 30 kobiet i 36 mężczyzn. Były to osoby i młode i w średnim wieku i starsze mające prawie 100 lat. Wśród nich były osoby, które przygotowały się na tę najważniejsza chwilę przyjmując sakramenty św. ale były też, co mówię z wielkim bólem, które umierając nie zdążyły się wyspowiadać i przyjąć wiatyk do drogę do wieczności. Takich osób było 11. Niech Bóg Miłosierny przebaczy im wszystkie grzechy, by mogły osiągnąć radość nieba. Chcemy pomagać duszom czyśćcowym, dlatego założyłem Apostolat Pomocy Duszom Czyśćcowym, do którego wstąpiło 100 osób, pragnących modlić się za dusze czyśćcowe i za konających. W każdy II poniedziałek miesiąca spotykamy się na modlitwie

19 listopada minęły 3 lata, kiedy rozpoczęliśmy budowę naszego kościoła. Dzięki Bożemu błogosławieństwu, wstawiennictwu św. Jana Pawła II i ofiarności ludzi z naszej parafii oraz z parafii patronackich zostały w ostatnim roku wykonane instalacje wewnętrzne i zewnętrzne, ściany zostały otynkowane, zafugowane ściany klinkierowe, zamontowany i ocieplony został sufit, który ozdobiono elementami dekoracyjnymi. Rozpoczęliśmy nakładanie tynku na elementy żelbetowe oraz malowanie ścian. W tym roku planujemy wykonać ogrzewanie posadzkowe i ogrodzenie wokół kościoła, zamontować witraże w kopule, a przede wszystkim położyć posadzkę granitową w kościele, której projekt został przygotowany oraz uporządkować teren wokół świątyni. Czekają nas bardzo poważne wydatki ale ufam, że od  21 października 2018r., czyli od odpustu ku czci św. Jana Pawła II,  będziemy celebrować nabożeństwa w nowym kościele. Jako proboszcz jestem wdzięczny za każdy gest życzliwości i wsparcia tego wielkiego dzieła, które chcemy zostawić przyszłym pokoleniom i życzę wszystkim, aby Nowy Rok przyniósł nam wiele radości i Bożego błogosławieństwa. AMEN.

 


strzałka do góry